Здравствуй по тайски: Русско-тайский разговорник для туристов с произношением. Скачать в pdf на Туристер.Ру

%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b2%d1%83%d0%b9 — перевод на тайский

Пример переведенного предложения: Он был некоторое время в милиции правого толка в середине 80-х. ↔ เขาใช้เวลาบางส่วนกับทหารกองหนุน ในช่วงกลางยุค 80

 • Glosbe Translate

 • Google Translate

+ Добавить перевод Добавить

В настоящее время у нас нет переводов для %d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b2%d1%83%d0%b9 в словаре, может быть, вы можете добавить его? Обязательно проверьте автоматический перевод, память переводов или косвенные переводы.

 • да здравствует король

  ทรงพระเจริญ

 • да здравствуют

  ยาวสด

 • да здравствует

  ยาวสด

 • здравствуйте

  สวัสดี · สวัสดีครับ · สวัสดีค่ะ · หวัดดี

Добавить пример Добавить

Склонение Основа

Когда в 80-х годах люди якудзы увидели, как легко брать ссуды и «делать» деньги, они создали компании и занялись операциями с недвижимым имуществом и куплей-продажей акций.

เมื่อ แก๊ง ยากูซา เห็น ว่า การ กู้ ยืม และ การ หา เงิน ใน ช่วง ทศวรรษ ปี 1980 นั้น ช่าง ง่าย ดาย สัก เพียง ไร พวก เขา จึง ก่อ ตั้ง บริษัท ต่าง ๆ และ กระโจน เข้า สู่ ธุรกิจ เก็ง กําไร อสังหาริมทรัพย์ และ หุ้น.

jw2019

Ей исполнилось 80, чуть ли не в день интервью, И вот, я на сцене, она на сцене, и я начинаю задавать вопросы, и натыкаюсь на каменную стену.

เธออายุ80 เกือบจะในวันที่มีการสัมภาษณ์ เธอนั่งอยู่ที่นั่น และตอบคถถามต่างๆ

ted2019

Через 4 года предполагаемая капитализация достигнет 80 миллиардов долларов.

ในอีก 4 ปีข้างหน้า ธุรกิจเกมส์ถูกประมาณการว่าจะมีมูลค่ากว่า 8 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ

ted2019

Сейчас мне 83 года, и 63 из них я провела в полновременном служении.

ตอน นี้ ฉัน อายุ 83 ปี มอง ย้อน เวลา ที่ รับใช้ เต็ม เวลา มา นาน กว่า 63 ปี.

jw2019

Поэт ушел из жизни в 1921 году, почти 80 лет назад, а время все продолжает свой ход.

ตั้ง แต่ เขา เสีย ชีวิต ใน ปี 1921 ดับสัน ได้ จาก ไป เกือบ 80 ปี แล้ว แต่ เวลา ยัง คง ดําเนิน ต่อ ไป.

jw2019

Он был некоторое время в милиции правого толка в середине 80-х.

เขาใช้เวลาบางส่วนกับทหารกองหนุน ในช่วงกลางยุค 80

OpenSubtitles2018.v3

Этот эффективный альтруист подсчитал, что на деньги, которые он предположительно сможет заработать за свою карьеру в качестве научного сотрудника, можно было бы вылечить 80 000 слепых людей в развивающихся странах, и при этом у него останется достаточно средств для поддержания достойного уровня жизни.

ตลอดช่วงชีวิตการทํางานของเขา ชีวิตนักวิชาการของเขา เขาสามารถให้ได้มากพอที่จะรักษาคนตาบอดได้ 80, 000 คน ในประเทศกําลังพัฒนา และยังมีเงินเหลือพอสําหรับ มาตรฐานชีวิตที่เพียงพออย่างสมฐานะ ดังนั้น โทบี้ได้ตั้งองค์กรหนึ่งขึ้น ชื่อว่า » ให้เท่าที่เราทําได้ ( Giving What We Can ) » เพื่อที่จะกระจายข้อมูลนี้

В настоящий 83-й год правления Царства, возглавляемого Иисусом, некоторые, возможно, думают, что сейчас как раз период замедления.

เนื่อง จาก ปี นี้ เป็น ปี ที่ 83 แห่ง การ ปกครอง ราชอาณาจักร ของ พระ เยซู บาง คน อาจ รู้สึก ว่า ขณะ นี้ เรา กําลัง อยู่ ใน ช่วง เวลา ที่ ล่า ช้า.

jw2019

Она распространяет миллионы [19 миллионов каждого выпуска] экземпляров своего материала примерно на 60 [в настоящее время на 81] языках, в том числе на языках пиджин, хилигайнон и зулу.

คน กลุ่ม นี้ จําหน่าย สิ่ง พิมพ์ ของ พวก เขา เป็น ล้าน ๆ เล่ม [19 ล้าน เล่ม แต่ ละ ฉบับ] ใน ราว 60 [ที่ จริง 81] ภาษา, รวม ทั้ง พิดจิน, ฮิลิเกย์นอน และ ซูลู.

jw2019

83 И их решение по его делу должно положить конец спорам о нём.

๘๓ และคําตัดสินของคนเหล่านี้บนศีรษะเขาพึงเป็นการยุติข้อถกเถียงเกี่ยวกับเขา.

Обратите внимание студентов на то, что с тех пор, как Зениф и его народ покинули Зарагемлю, и до тех пор, когда Аммон и его спутники прибыли в землю Нефия, прошло около 80 лет.

ชี้ให้เห็นว่าประมาณ 80 ปีผ่านไประหว่างซีนิฟฟ์และผู้คนของเขาออกจากเซราเฮ็มลากับแอมันและเพื่อนๆ มาถึงแผ่นดินแห่งนีไฟ

▪ Ежедневно в ЮАР осуждаются 82 ребенка за «изнасилование или словесное оскорбление других детей».

▪ ทุก ๆ วัน ใน ศาล ทั่ว ประเทศ แอฟริกา ใต้ มี เด็ก 82 คน ถูก ดําเนิน คดี ด้วย ข้อ หา “ข่มขืน หรือ ทํา การ ลามก อนาจาร ต่อ เด็ก คน อื่น.

jw2019

Среднемесячная же заработная плата в этом районе составляет лишь около 80 долларов!

ซึ่ง ใน ภูมิภาค นี้ เฉลี่ย ค่า จ้าง ต่อ เดือน ประมาณ 80 ดอลลาร์ สหรัฐ!

jw2019

Сестра заключила: «От человека, которому почти 80 лет, невозможно ожидать слишком многого.

เธอ สรุป โดย บอก ว่า “คน เรา ไม่ สามารถ คาด หมาย มาก จาก ใคร สัก คน ที่ อายุ เกือบ 80 ปี.

jw2019

То же самое при втором броске, и при третьем броске у меня тоже 80% вероятность попадания.

แล้วครั้งที่สาม ผมมีโอกาส 80% ที่จะลลง

Войдя в дом, я увидел на полу свою 80-летнюю мать.

ขณะ เดิน เข้า บ้าน ผม เห็น แม่ ใน วัย 80 ปี นอน อยู่ บน พื้น.

jw2019

Однако торонтская газета «Глоб энд мейл» замечает: «В 80 процентах случаев одна или больше групп общества (включая друзей или сотрудников преступника по работе, семьи жертв, других детей, а также некоторых жертв) отрицали или приуменьшали случившееся».

อย่าง ไร ก็ ดี หนังสือ พิมพ์ เดอะ โกลบ แอนด์ เมล์ แห่ง โต รอน โต ให้ ความ เห็น ว่า “80 เปอร์เซ็นต์ ของ กรณี เช่น นี้ ผู้ คน ส่วน หนึ่ง หรือ มาก กว่า นั้น ใน ชุมชน ดัง กล่าว (รวม ทั้ง เพื่อน หรือ เพื่อน ร่วม งาน ของ ผู้ กระทํา ผิด, ครอบครัว ของ ผู้ เสียหาย, เด็ก อื่น ๆ, ผู้ เสียหาย บาง ราย) ปฏิเสธ หรือ ไม่ ถือ ว่า การ ทํา ร้าย ทาง เพศ เป็น เรื่อง สําคัญ.

jw2019

Во всем мире Свидетели Иеговы стали „сильным народом“. Их объединенное всемирное собрание по численности превосходит население не менее 80 отдельно взятых государств мира».

ทั่ว โลก พยาน พระ ยะโฮวา ได้ กลาย เป็น ‘ชน ชาติ ใหญ่ ชาติ หนึ่ง’—ใน ฐานะ เป็น ประชาคม เดียว กัน ทั่ว ลูก โลก ก็ มี จํานวน มาก กว่า ประชากร ของ ชาติ ใด ชาติ หนึ่ง ใน อย่าง น้อย 80 ชาติ ของ โลก ซึ่ง ปกครอง ตน เอง.”

jw2019

Новое назначение в 80-летнем возрасте

การ เปลี่ยน เขต มอบหมาย เมื่อ อายุ 80

jw2019

В газете «Репубблика» утверждалось, что в неделю опроса 82 процента итальянцев смотрели телевизор, «и они просиживали у экранов в среднем чуть меньше пяти часов» в день.

ดัง ที่ รายงาน ไว้ ใน ลอสเซร์วาโตเร โรมาโน โป๊ ปบ อก กับ ราชา คณะ ชาว แคนาดา ว่า “เรื่อง อื้อฉาว ที่ ก่อ ขึ้น โดย สมาชิก ของ คณะ บาทหลวง และ สมาชิก ของ วงการ นัก บวช ผู้ ซึ่ง ผิด พลาด ใน เรื่อง นี้ เป็น แหล่ง แห่ง ความ ทุกข์ ยาก ใหญ่ หลวง สําหรับ คริสตจักร ใน แคนาดา.

jw2019

Там работало 80 человек.

ประมาณ 80 คน

OpenSubtitles2018.v3

Например, одно из их рассуждений звучало так: род живет примерно 70—80 лет, и люди этого рода должны быть достаточно взрослыми, чтобы вникнуть в значение Первой мировой войны и других событий, поэтому можно в целом вычислить, насколько близок конец.

ตัว อย่าง เช่น มี การ หา เหตุ ผล กัน ว่า ชั่ว อายุ หนึ่ง อาจ ยืน ยาว ได้ ถึง 70 หรือ 80 ปี ซึ่ง ประกอบ ด้วย ผู้ คน ที่ อายุ มาก พอ จะ เข้าใจ ความหมาย สําคัญ ของ สงคราม โลก ครั้ง ที่ หนึ่ง และ เหตุ การณ์ อื่น ๆ ดัง นั้น เรา จึง คํานวณ ได้ ว่า อวสาน อยู่ ใกล้ สัก แค่ ไหน แล้ว.

jw2019

Нас поддерживали 80% бразильцев, и мы думали, что это поможет нам выиграть референдум по запрету продажи оружия гражданским лицам.

เราได้การสนับสนุนจากชาวบราซิลถึง 80% และก็เลยคิดไปว่า นี่แหละจะช่วยให้เราชนะเสียงประชามติ เพื่อห้ามการซื้อขายปืน ให้กับพลเมือง

ted2019

Неужели они существуют только в фильмах 80-ых?

มันมีอยู่ในหนังยุค 80 เท่านั้นเหรอ?

OpenSubtitles2018. v3

Я родилась в Корее — родине кимчи, выросла в Аргентине, где я съела так много стейков, что сама стала коровой на 80%. Я получила образование в США, где пристрастилась к арахисовому маслу.

ฉันเกิดที่เกาหลี แดนกิมจิ เติบโตในอาร์เจนตินา ที่ที่ฉันกินสเต็กเยอะมาก 80 เปอร์เซ็นของฉันคงเป็นวัวแล้วตอนนี้ และ ได้รับการศึกษาที่อเมริกา ที่ซึ่งทําฉันเสพติดเนยถั่ว

ted2019 Список самых популярных запросов: 1K, ~2K, ~3K, ~4K, ~5K, ~5-10K, ~10-20K, ~20-50K, ~50-100K, ~100k-200K, ~200-500K, ~1M

Русско-тайский разговорник для туристов, особенности языка в Таиланде — E1.ТУРИЗМ

 • Екатеринбург
 • Вход
 • Регистрация
 • Реклама
 • Избранное

Показать карту Скрыть карту Аютайа Бангкок Ко Куд Ко Лан \u041a\u043e \u041f\u0430\u043d\u0433\u0430\u043d (Koh Phangan)  \u2013 \u0442\u0430\u0439\u0441\u043a\u0438\u0439 \u043e\u0441\u0442\u0440\u043e\u0432 \u0432 \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0447\u0430\u0441\u0442\u0438 \u0421\u0438\u0430\u043c\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0437\u0430\u043b\u0438\u0432\u0430.

\u041d\u0430\u0437\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043e\u0441\u0442\u0440\u043e\u0432\u0430 \u0441 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0434\u0435 \u0441 \u0442\u0430\u0439\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u044e\u0436\u043d\u043e\u0433\u043e…»}’>Пханган \u041e\u0441\u0442\u0440\u043e\u0432 \u041a\u043e \u0422\u0430\u043e \u043d\u0430\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442\u0441\u044f \u0432 \u0421\u0438\u0430\u043c\u0441\u043a\u043e\u043c \u0437\u0430\u043b\u0438\u0432\u0435 \u043d\u0430 \u044e\u0433\u0435 \u0422\u0430\u0438\u043b\u0430\u043d\u0434\u0430, \u0432 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0438\u043d\u0446\u0438\u0438 \u0421\u0443\u0440\u0430\u0442 \u0422\u0445\u0430\u043d\u0438. \u041d\u0430\u0437\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0441\u044f \u043a\u0430\u043a \u0427\u0435\u0440\u0435\u043f\u0430\u0448\u0438\u0439 \u043e\u0441\u0442\u0440\u043e\u0432. \u041e\u0441\u0442\u0440\u043e\u0432 \u043f\u043b\u043e\u0449\u0430\u0434\u044c\u044e…»}’>Ко Тао Ко Чанг Краби Лопбури Паттайя \u041f\u0445\u0443\u043a\u0435\u0442 (Phuket) — \u0441\u0430\u043c\u044b\u0439 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u043e\u0439 \u043e\u0441\u0442\u0440\u043e\u0432 \u0422\u0430\u0438\u043b\u0430\u043d\u0434\u0430 \u0438 \u043e\u0434\u043d\u043e\u0438\u043c\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f \u0435\u0433\u043e \u043f\u0440\u043e\u0432\u0438\u043d\u0446\u0438\u044f.

\u041d\u0430\u0441\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u044e\u0442 \u0442\u0430\u0439\u0446\u044b, \u043a\u0438\u0442\u0430\u0439\u0446\u044b, \u043c\u0430\u043b\u0430\u0439\u0446\u044b, \u043c\u043e\u0440\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0446\u044b\u0433\u0430\u043d\u0435.…»}’>о. Пхукет Самуи (Hua Hin) \u2013 \u0442\u0430\u0439\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0430\u0434\u043c\u0438\u043d\u0438\u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0439 \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0438\u043d\u0446\u0438\u0438 \u041f\u0440\u0430\u0447\u0443\u0430\u043f\u043a\u0445\u0438\u0440\u0438\u043a\u0445\u0430\u043d.\u041d\u0430\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442\u0441\u044f \u043d\u0430 \u0441\u0435\u0432\u0435\u0440\u0435 \u043f\u043e\u043b\u0443\u043e\u0441\u0442\u0440\u043e\u0432\u0430 \u041c\u0430\u043b\u0430\u043a\u043a\u0430 \u0438 \u0437\u0430\u043f\u0430\u0434\u0435 \u0421\u0438\u0430\u043c\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0437\u0430\u043b\u0438\u0432\u0430…»}’>Хуахин Ча-Ам \u0427\u0438\u0430\u043d\u0433\u043c\u0430\u0439 \u0440\u0430\u0441\u043f\u043e\u043b\u043e\u0436\u0438\u043b\u0441\u044f \u043d\u0430 \u0441\u0435\u0432\u0435\u0440\u0435 \u041a\u043e\u0440\u043e\u043b\u0435\u0432\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0422\u0430\u0438\u043b\u0430\u043d\u0434 \u0438 \u0438\u043c\u0435\u0435\u0442 \u0441\u0442\u0430\u0442\u0443\u0441 \u0432\u0442\u043e\u0440\u043e\u0433\u043e \u043a\u0440\u0443\u043f\u043d\u043e\u0433\u043e \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0430 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u044b. \u0417\u0430\u0447\u0430\u0441\u0442\u0443\u044e \u044d\u0442\u043e\u0442 \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434 \u044f\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u00ab\u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0438\u0442\u043d\u043e\u0439\u00bb…»}’>Чиангмай Чианграй Таиланд

Разговорник

Двоеточие после гласной обозначает долгий звук.

Основные слова

Здравствуйте — Саватди́:
Привет — Ватди́:
До свидания — Лако́:н
Как поживаете? — Cаба́:й ди: май
Большое спасибо! — Кхоп кхун ма:к-ма:к
Извините — Кхотхо́:т
Я не говорю по-тайски — Пхом/чан пху:т тхай май дай
Как вас зовут? — Чыо ара́й?
Меня зовут… — Пхом чы́о…
Да — Cиа́й
Нет — Май сиа́й

Числа

Ноль — Сун
Один — Нынг
Два — Со:нг
Три — Са:м
Четыре — Си:
Пять — Ха:
Шесть — Хок
Семь — Тьет
Восемь — Пад
Девять — Ка:у
Десять — Сиб
Двадцать — Еэ-сиб
Тридцать — Сарм-сиб
Сорок — Сеэ-сиб
Пятьдесят — Ха-сиб
Сто — Нынг-рой
Тысяча — Нынг-пан
Миллион — Нынг-ларн

Основные фразы

Сколько это стоит? — Не́э ла ка та́о лай?
Я куплю это — Шун я се́у мун
Есть ли в номере кондиционер? — Най хонг ми: э: май?
Мне нужно такси — Риек тэ́кси: ха:й ной
Где находится камера хранения? — Ту: кеп кхонг ю тхина́й
Я потерял свой чемодан — Пхом/чан тха крапа́у ха:й
Помогите, пожалуйста — Каруна: чуай дуа́й


Как поздороваться по-тайски

Самый простой способ поздороваться по-тайски — сказать sà-wàt-dii ( สวัสดี ). Если вы женщина, добавьте ค่ะ () в конце, а если вы мужчина, добавьте ครับ ( kráp ) в конце.

Ка и крап — это частицы, которые тайцы добавляют в конце предложения, чтобы оно звучало уважительно.

Итак, женщины говорят สวัสดีค่ะ ( sà-wàt-dii kâ ), а мужчины говорят สวัสดีครับ ( sà-wàt-dii kráp ).

Кстати, чтобы попрощаться на тайском языке, вы можете использовать точно одинаковые слова สวัสดี ค่ะ ( Sà-wàt-dee kâ ) для женщин и สวัสดี ( sà-wàt-dee kráp ) для мужчин. Но чаще говорят เจอกัน (jer gan), что больше переводится как «увидимся позже». Чтобы узнать больше о различных способах попрощаться на тайском языке, ознакомьтесь с моей статьей.

С этой информацией вы уже можете говорить «привет» и «пока» на тайском языке. Но если вы хотите узнать другие способы поздороваться и сделать вай ( ไหว้ ), читайте дальше.

Не забудьте добавить ค่ะ (ка) в конце предложений, если вы женщина, а если вы мужчина, добавьте ครับ (крап) в конце.

Table Of Contents

 1. Other ways to say hello in Thai
  • wàt dii หวัดดี
  • han-lŏh ฮัลโหล
  • bpen yang ngai bâang เป็นยังไงบ้าง
  • sà-baai dii măi สบายดีไหม
 2. Что это такое и как сделать вай
 3. Резюме

Другие способы приветствия на тайском языке


Другие способы приветствия и приветствия, которые я уже не учил ( sà-wàt-dii ): короткая версия สวัสดี ( sà-wàt-dii ). Эта версия очень часто используется.

han-lŏh ฮัลโหล

Это то же самое, что сказать «привет» на английском языке, но тайцы произносят его как « han-lŏh ». Эту версию я часто слышу, когда здороваешься с кем-то по телефону.

bpen yang ngai bâang เป็นยังไงบ้าง

« Bpen yang ngai bâang » это как сказать «как все идет?»

sà-baai dii măi สบายดีไหม

« Sà-baai dii măi », эта версия как бы говорит « все в порядке? » или « как дела ?», но это немного формально.

Чтобы узнать больше о том, как поздороваться на тайском языке и как спросить, как дела, ознакомьтесь с моей статьей.

Что это такое и как сделать вай

Если вы хотите поприветствовать вас точно так же, как тайец, вам нужно сделать вай.

ไหว้ wâai — это когда вы складываете руки вместе, как будто молитесь, кладете руки перед грудью и немного склоняете голову.

Вы можете использовать вай, чтобы попрощаться, поздороваться, поблагодарить, попросить прощения или выразить уважение.

Посетите мою статью о Thai Wai, чтобы узнать больше.

Резюме

Подводя итог, если вы хотите поздороваться на тайском языке, вы можете использовать สวัสดี ( sà-wàt-dii ), หวัดดี ( wàt-dii ) или одна из других версий, которым я вас научил.

Если вы хотите сказать «Добрый вечер», «Доброе утро», «Спокойной ночи» или «Добрый день» на тайском языке, ознакомьтесь с моей статьей.

Посетите italki, чтобы учить тайский язык с носителями языка. (Реферальная ссылка)

thai-language.com — สวัสดีครับ

Поиск:
» больше вариантов здесь
Обзор
Now Online
88 Total
77 Guests
Idle
161. 97.168.x
:00
c012.babbar.eu
: 02
… ts.your-server.de
: 02
185.213.155.x
: 04
… ynamic.3bb.in.th
… ynamic.3bb.in.th
… ynamic.3bb.in.th
… ynamic.3bb.in.th
… ynamic.3bb.in.th
… ynamic.3bb.in.th
… .140.x
: 07
… 8.185. Региотел.SK
: 08
64.62.252.x
: 08
98.56.16.16.11533915339283 289153928392839283928392839284928492843
98.56, amazonaws.com
:16
….optusnet.com.au
:20
1.46.156.x
:20
…yrepublic.com.sg
:35
…vip4.asianet.co.th
:58
…eag-001.fbsv.net
1:33
175.136.164.3
120.244.123.x
1:50
60.51.42.x
1:52
hn.kd.ny.adsl
1:52
. ..
2:06
182.232.153.x
2:09
…3-174.cdn77.com
2:22
…-114.tpgi.com.3 4 5 37
… плюс 54 других
11 Боты
IDLE
… AZONBOT.AMAZON
: 01
Microsoft Bing
: 02
Microsoft Bing
: 02
.
216.244.66.x
: 09
Majestic-12
: 09
… Azonbot.Amazon
: 12
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. 33
Яндекс
:44
…xt2.a.ahrefs.com
1:13
…-91.infotiger.com
7:06
[нажмите здесь, чтобы зарегистрироваться]
[настройка конфиденциальности]

F. A.Q. Ознакомьтесь со списком часто задаваемых вопросов для быстрого ответа на ваш запрос

электронная почта автора
гостевая книга
настройки сайта
новости сайта
массовый поиск
Бангкок
Спасибо за

последних пожертвований!

Нариса Н. $+++!
Джон А. $+++!
Пол С. 100 долларов!
Майк А. 100 долларов!
Эрик Б. 100 долларов!
Джон Карл Л. 100 долларов!
Дон С. 100 долларов!
Джон С. 100 долларов!
Питер Б. 100 долларов!
Инго B 50 долларов
Питер d C 50 долларов
Ханс G 50 долларов
Алан М. 50 долларов
Род С. 50 долларов
Вольфганг В. 50 долларов
Билл О. 70 долларов
Равиндер С. 20 долларов
Крис С. 15 долларов 904 63 долларов США Хосе Д-04 20 долларов
Дэниел В. 75 долларов
Рудольф М. 30 долларов
Дэвид Р. 50 долларов
Джудит В. 50 долларов
Роджер К. 50 долларов
Стив Д. 50 долларов
Шон Ф. 50 долларов
Пол Г. Б. 50 долларов
xsinventory 20 долларов
Найджел А. 15 долларов
Майкл Б. 20 долларов
Отто С. 20 долларов
Дэмиен Г. 12 долларов
Линдси Д. 6 5 долларов $25
Дэвид С. $25
Лоран Л. $40
Питер ван Г. $10
Грэм С. $10
Питер Н. $30
Джеймс А. $10
Дмитрий И. $10
Эдвард Р. $50
Родерик С. $30
Мейсон S. $5
Henning E. $20
John F. $20
Daniel F. $10
Armand H. $20
Daniel S. $20
Джеймс МакД. 20 долларов
Шейн Мак. $10
Роберто П. $50
Деррелл П. $20
Тревор О. $30
Патрик Х. $25
Рик @SS $15
Джин Х. $10
Ай А. М. $33
С. Каммингс $25
Уилл Ф. $30 9046

Поиск:


Получить электронную почту

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к нашему списку рассылки. Вы получите уведомление по электронной почте, когда этот сайт будет обновлен. Ваша конфиденциальность гарантирована; этот список не продается, не передается и не используется для каких-либо других целей. Щелкните здесь для получения дополнительной информации.

Чтобы отказаться от подписки, нажмите здесь.

สวัสดี ครับ
SAL Watl Deem Khraph
Гид произношения
70166 สะ-หฺวัด-ดี-คฺรับ
Royal Thai General System sawat di khrap

6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666. Привет!; [неофициальное сокращение от] สวัสดี . фильмы.»

   [phrase]
definition
[вежливо говорит мужчина] привет; Прощай
Категории
สถานการณ์ ธุระ »การ พูด โทรศัพท์
Ситуации, места и поручения» на телефоне
компоненты สวัสดี sal watL deeM [вежливое приветствие или прощание] употребляется при приветствии или прощании; до свидания; доброе утро; добрый день; добрый вечер; Спокойной ночи; привет
ครับ  храпХ [слово, добавленное говорящим мужчиной в конце каждого предложения, чтобы передать вежливость или] «да»; «это верно»; «Я понимаю. »
родственные слова สวัสดี saL watL deeM [вежливое приветствие или прощание, используемое при встрече или прощании] привет; до свидания; доброе утро; добрый день; добрый вечер; Спокойной ночи; Приветствую
สวัสดี ค่ะ SAL WATL DEEM KHAF [СЧАСТЛИВАЕТСЯ ЖЕНЩЕСТВО] Hello или Goodbye
หวัด ดี 28
หวัด ดี 28 2
ฮัลโล  hanM lo:hM [Тайская транскрипция иностранного заимствования] Hello; Привет? [said upon answering telephone]
sample
sentences

สวัสดีครับ วันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องแมวนะครับ
saL watL deeM khrapH wanM neeH phohmR jaL phuutF theungR reuuangF maaeoM naH khrapH
«Hello! Today I will говорить о кошках».

สวัสดี วัน นี้ ผม จะ พูด ถึง เรื่อง การ ตัว ใน ช่วง ฝน นะ ครับ ครับ จะ พูด เรื่อง การ ปฏิบัติ ใน ช่วง หน้า นะ ครับ ครับ จะ พูด ถึง การ ปฏิบัติ ตัว ช่วง หน้า นะ.0463 «Здравствуйте. Сегодня я обсужу, как нам вести себя в сезон дождей.»

.

สวัสดี วัน นี้ ผม จะ มา เล่า เรื่อง ประสบการณ์ การ ท่องเที่ยว ของ ผม นะ ครับ ครับ จะ มา เล่า เรื่อง การ ท่องเที่ยว ทะเล ผม นะ ครับ ครับ จะ จะ มา เรื่อง ประสบการณ์ การ ทะเล ของ ผม.0463 «Привет! Сегодня хочу рассказать о своем опыте путешествия к океану.»

.0463 «Здравствуйте. Сегодня я хочу поговорить с вами об использовании компьютера.»

. .»

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *